https://m.xingzuore.com/yunshi/03944714.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02741317.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/06149299.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05188513.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/06786956.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/03925267.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02251565.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09302283.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00188710.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05283855.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07109850.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/06857825.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01817978.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02243215.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/08642789.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09701190.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02132017.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02211780.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02206611.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09341180.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00291514.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/06703224.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/04644304.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/06260094.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/06786384.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07964691.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/04302887.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01844724.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00837101.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09422467.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05594357.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/03455167.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07931997.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/06560682.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/08021872.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05487993.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00985364.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07005883.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00885935.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00400321.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09373831.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/00194845.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/09892830.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07268992.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01572360.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05789936.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/02397049.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/03346547.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/01427238.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/07109758.html
https://m.xingzuore.com/yunshi/05731417.html
https://m.xingzuore.com/article/05125232.html
https://m.xingzuore.com/article/05078546.html
https://m.xingzuore.com/article/06545727.html
https://m.xingzuore.com/article/03213677.html
https://m.xingzuore.com/article/05403100.html
https://m.xingzuore.com/article/00490842.html
https://m.xingzuore.com/article/07055120.html
https://m.xingzuore.com/article/04986731.html
https://m.xingzuore.com/article/05931603.html
https://m.xingzuore.com/article/03435570.html
https://m.xingzuore.com/article/02774316.html
https://m.xingzuore.com/article/01111555.html
https://m.xingzuore.com/article/08613166.html
https://m.xingzuore.com/article/09029080.html
https://m.xingzuore.com/article/07371844.html
https://m.xingzuore.com/article/06299788.html
https://m.xingzuore.com/article/09720999.html
https://m.xingzuore.com/article/01058124.html
https://m.xingzuore.com/article/08660957.html
https://m.xingzuore.com/article/04643878.html
https://m.xingzuore.com/article/06381094.html
https://m.xingzuore.com/article/04682354.html
https://m.xingzuore.com/article/03949802.html
https://m.xingzuore.com/article/02768901.html
https://m.xingzuore.com/article/03168186.html
https://m.xingzuore.com/article/09569127.html
https://m.xingzuore.com/article/02258416.html
https://m.xingzuore.com/article/07647519.html
https://m.xingzuore.com/article/07685822.html
https://m.xingzuore.com/article/02492229.html
https://m.xingzuore.com/article/06196086.html
https://m.xingzuore.com/article/08889910.html
https://m.xingzuore.com/article/05794511.html
https://m.xingzuore.com/article/08788490.html
https://m.xingzuore.com/article/00548670.html
https://m.xingzuore.com/article/05864479.html
https://m.xingzuore.com/article/07041668.html
https://m.xingzuore.com/article/05575795.html
https://m.xingzuore.com/article/08349759.html
https://m.xingzuore.com/article/07831057.html
https://m.xingzuore.com/article/01394034.html
https://m.xingzuore.com/article/08985331.html
https://m.xingzuore.com/article/00134533.html
https://m.xingzuore.com/article/00282233.html
https://m.xingzuore.com/article/08047122.html
https://m.xingzuore.com/article/06827051.html
https://m.xingzuore.com/article/01902301.html
https://m.xingzuore.com/article/09530201.html
https://m.xingzuore.com/article/01843286.html
https://m.xingzuore.com/article/04481585.html
https://m.xingzuore.com/article/05052128.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07640505.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04549401.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08711369.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02595232.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05987261.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08884798.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02419958.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02133068.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/00976164.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02566125.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/03883253.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09709615.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/03176282.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08222636.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/01172598.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05098209.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02140814.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07860885.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04951518.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/00050329.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08162787.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05571359.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05328728.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08967444.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/01756801.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09685353.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02969055.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/00208790.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09366208.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05774238.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05425811.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/03596722.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/09521706.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07026608.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02939907.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/03569461.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04030129.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/01888359.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04768594.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05182832.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/08944297.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/01953076.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/02428052.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/00966506.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07927827.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/07704440.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05813507.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/00134931.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/04291001.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/05947402.html
https://m.xingzuore.com/shouxiang/01640048.html
https://m.xingzuore.com/ios/01643682
https://m.xingzuore.com/ios/04252780
https://m.xingzuore.com/ios/02755346
https://m.xingzuore.com/ios/04073093
https://m.xingzuore.com/ios/05675766
https://m.xingzuore.com/ios/08998362
https://m.xingzuore.com/ios/09807647
https://m.xingzuore.com/ios/00464350
https://m.xingzuore.com/ios/05071283
https://m.xingzuore.com/ios/06135963
https://m.xingzuore.com/ios/00030057
https://m.xingzuore.com/ios/04617823
https://m.xingzuore.com/ios/08872533
https://m.xingzuore.com/ios/00583211
https://m.xingzuore.com/ios/05439027
https://m.xingzuore.com/ios/06571386
https://m.xingzuore.com/ios/03988169
https://m.xingzuore.com/ios/09771233
https://m.xingzuore.com/ios/09081939
https://m.xingzuore.com/ios/07608286
https://m.xingzuore.com/ios/09797942
https://m.xingzuore.com/ios/02274257
https://m.xingzuore.com/ios/00550639
https://m.xingzuore.com/ios/01286559
https://m.xingzuore.com/ios/01060602
https://m.xingzuore.com/ios/09178502
https://m.xingzuore.com/ios/03448182
https://m.xingzuore.com/ios/08352194
https://m.xingzuore.com/ios/06592135
https://m.xingzuore.com/ios/03392841
https://m.xingzuore.com/ios/03722493
https://m.xingzuore.com/ios/05666547
https://m.xingzuore.com/ios/03097478
https://m.xingzuore.com/ios/07357929
https://m.xingzuore.com/ios/01368573
https://m.xingzuore.com/ios/08084728
https://m.xingzuore.com/ios/03363157
https://m.xingzuore.com/ios/07517463
https://m.xingzuore.com/ios/08848099
https://m.xingzuore.com/ios/05380062
https://m.xingzuore.com/ios/04037505
https://m.xingzuore.com/ios/05627737
https://m.xingzuore.com/ios/08183333
https://m.xingzuore.com/ios/01871246
https://m.xingzuore.com/ios/00504107
https://m.xingzuore.com/ios/08665416
https://m.xingzuore.com/ios/02002540
https://m.xingzuore.com/ios/08049500
https://m.xingzuore.com/ios/08827967
https://m.xingzuore.com/ios/03903910
https://m.xingzuore.com/ios/05620265
https://m.xingzuore.com/android/07737331
https://m.xingzuore.com/android/04653229
https://m.xingzuore.com/android/02896349
https://m.xingzuore.com/android/09823140
https://m.xingzuore.com/android/09394426
https://m.xingzuore.com/android/05108474
https://m.xingzuore.com/android/03885876
https://m.xingzuore.com/android/09764373
https://m.xingzuore.com/android/04403729
https://m.xingzuore.com/android/00608445
https://m.xingzuore.com/android/06215057
https://m.xingzuore.com/android/01854081
https://m.xingzuore.com/android/01735023
https://m.xingzuore.com/android/02020837
https://m.xingzuore.com/android/07008522
https://m.xingzuore.com/android/02791758
https://m.xingzuore.com/android/09972633
https://m.xingzuore.com/android/07709624
https://m.xingzuore.com/android/04778589
https://m.xingzuore.com/android/04321677
https://m.xingzuore.com/android/05893190
https://m.xingzuore.com/android/05429774
https://m.xingzuore.com/android/08596997
https://m.xingzuore.com/android/08437125
https://m.xingzuore.com/android/04595981
https://m.xingzuore.com/android/05813379
https://m.xingzuore.com/android/01083048
https://m.xingzuore.com/android/05924279
https://m.xingzuore.com/android/04331776
https://m.xingzuore.com/android/05581132
https://m.xingzuore.com/android/02357586
https://m.xingzuore.com/android/03349318
https://m.xingzuore.com/android/01031199
https://m.xingzuore.com/android/01756611
https://m.xingzuore.com/android/03809144
https://m.xingzuore.com/android/08058639
https://m.xingzuore.com/android/05389333
https://m.xingzuore.com/android/01885198
https://m.xingzuore.com/android/04207123
https://m.xingzuore.com/android/01428286
https://m.xingzuore.com/android/08754092
https://m.xingzuore.com/android/05371042
https://m.xingzuore.com/android/04024593
https://m.xingzuore.com/android/09671158
https://m.xingzuore.com/android/04701255
https://m.xingzuore.com/android/00915001
https://m.xingzuore.com/android/09613921
https://m.xingzuore.com/android/04834241
https://m.xingzuore.com/android/09082581
https://m.xingzuore.com/android/04693388
https://m.xingzuore.com/android/09628972
https://m.xingzuore.com/jishi/08838832
https://m.xingzuore.com/jishi/02912930
https://m.xingzuore.com/jishi/06003618
https://m.xingzuore.com/jishi/05085737
https://m.xingzuore.com/jishi/01652980
https://m.xingzuore.com/jishi/08543767
https://m.xingzuore.com/jishi/06094083
https://m.xingzuore.com/jishi/04944109
https://m.xingzuore.com/jishi/05536866
https://m.xingzuore.com/jishi/02891660
https://m.xingzuore.com/jishi/09175699
https://m.xingzuore.com/jishi/08969796
https://m.xingzuore.com/jishi/07824652
https://m.xingzuore.com/jishi/05297219
https://m.xingzuore.com/jishi/06541692
https://m.xingzuore.com/jishi/05981109
https://m.xingzuore.com/jishi/00708269
https://m.xingzuore.com/jishi/03402212
https://m.xingzuore.com/jishi/05959193
https://m.xingzuore.com/jishi/04830584
https://m.xingzuore.com/jishi/04964904
https://m.xingzuore.com/jishi/05113233
https://m.xingzuore.com/jishi/07427844
https://m.xingzuore.com/jishi/06131184
https://m.xingzuore.com/jishi/05654110
https://m.xingzuore.com/jishi/07654719
https://m.xingzuore.com/jishi/03092454
https://m.xingzuore.com/jishi/07284304
https://m.xingzuore.com/jishi/09022674
https://m.xingzuore.com/jishi/03863507
https://m.xingzuore.com/jishi/01759270
https://m.xingzuore.com/jishi/04791527
https://m.xingzuore.com/jishi/08944775
https://m.xingzuore.com/jishi/06264381
https://m.xingzuore.com/jishi/00007059
https://m.xingzuore.com/jishi/08110059
https://m.xingzuore.com/jishi/09579125
https://m.xingzuore.com/jishi/05376198
https://m.xingzuore.com/jishi/09689330
https://m.xingzuore.com/jishi/00615612
https://m.xingzuore.com/jishi/04597717
https://m.xingzuore.com/jishi/00189039
https://m.xingzuore.com/jishi/08405552
https://m.xingzuore.com/jishi/06716388
https://m.xingzuore.com/jishi/03031979
https://m.xingzuore.com/jishi/03032033
https://m.xingzuore.com/jishi/08051708
https://m.xingzuore.com/jishi/00081042
https://m.xingzuore.com/jishi/09650231
https://m.xingzuore.com/jishi/02330386
https://m.xingzuore.com/jishi/07986893
上海家装博览会-2024上海家装博览会地址/时间/门票「免费」
目录

免费索票

FREE TICKET

上海家装博览会门票

时间地点

上海家装博览会时间:2024年5月1日-5月5日

上海家装博览会浦东地址:浦东新区东方路1877号

上海家装博览会浦西地址:徐汇区吴中路52号

上海家装博览会门票领取:网上申请免费获票

上海家装博览会客服电话:021-50173766

地铁:6号线“上海儿童医学中心”2号出口 左转行走500米 直行过斑马线即可(凭票入场)

自驾:浦东新区东方路1877号(凭票免费停车)

免费索票

上海家装博览会什么时间在哪里举行?上海家装博览会将于2024年5月1日-5月5日上午9:00至下午18:00在上海浦东新区东方路1877号以及上海徐汇区吴中路52号盛大举行,最终闭馆时间为晚20:00。2万平实景家装展厅,超300+家装设计名师面对面交流,万套案例解析,高达万元装修补贴,严选国际国内一线大牌主材辅材,集建材、设计、施工一体……逛上海装修博览会,一站式解决您的装修需求。

留下联系方式,免费领票

*注:凭票入场,凭票免费停车

一站式装修高达万元补贴万平实景展厅百强设计师万套案例解析1人报名全家参展

*已有637名用户成功领票

免费

4D漫游体验

免费

精准报价方案

免费

3套设计预案

300+

大咖设计团队

10000+

国际潮流风格

2000+

实景样板工地

周年限量福利

精美家居好礼

万元装修补贴

2023·上海

家装设计博览会

HOME DECORATION

2023·上海

家装设计博览会

HOME DECORATION

设计洽谈综合馆

300余位设计名家坐镇现场公寓、别墅、大宅等分区洽谈,更专业更精准!

实景设计生活馆

16大设计风格10000套实景案例现场展示裸眼4D品鉴,更立体更直观

国际环保建材馆

百余一线品牌建材实景展示,每日爆款,双节钜惠

精工实景展览馆

300余项专利工艺长廊,直击精艺良工,更全面!

未来科技生活馆

全国智能家装系统现场感受,探索未来科技人居时代!

家装印象博物馆

览30年行业历史变迁,话新老上海人共同家装记忆

5D影院放映馆

多部5D影片现场观看,漫入式体验家装全流程

软装配饰家居馆

百余套家具软装VR直选,装修配套拎包入住

舒适家居设备馆

8大舒适家居设备,提升生活品质,纵享舒适

五星服务休闲馆

超大咖啡烘焙中心,现磨咖啡、精致点心、休闲书吧等,尊享五星服务体验

上海家装博览会浦东地址/出行路线

上海家装博览会浦东展馆地址

上海家装博览会浦西地址/出行路线

上海家装博览会浦西展馆地址

逛展攻略

名师坐镇·畅谈设计

300位获奖设计师巅峰钜献

定制您的专属新家

年度“金奖”作品全新发布

送您的至爱风格,做适合您家的专属设计

55位擅长
轻奢风格
实景案例1125
45位擅长
新中式风格
实景案例886
49位擅长
欧式风格
实景案例1124
61位擅长
现代风格
实景案例981
39位擅长
极简风格
实景案例598
48位擅长
美式风格
实景案例621
35位擅长
法式风格
实景案例776
52位擅长
新古典风格
实景案例376
52位擅长
复古风格
实景案例386
36位擅长
混搭风格
实景案例639
38位擅长
原木风格
实景案例432
41位擅长
意式风格
实景案例758
72位擅长
日式风格
实景案例549
45位擅长
奶油风格
实景案例742
49位擅长
侘寂风格
实景案例556

4D沉浸式VR震撼发布

全息黑科技现场体验,从传统设计进化到直选设计,所有家庭场景根据您的需求随时切换,提前预见未来新家

覆盖沪上95%楼盘实装案例

精准匹配您家楼盘和户型

全方位囊括公寓、LOFT、大宅、大平层、联排、独栋别墅等

万套热装楼盘 完整户型方案 直观格局规划
现场精准匹配 立体升级演示 全景效果展示
浦发仁恒有园
华府天地
桃花源
浦开江南里
海上溪云
御沁园
别墅作品3378套 大宅设计4566套 公寓新作5256套
焕新改造3106套 热门楼盘沪上16区 行业经典8265套

逛展攻略

万元补贴·精挑好材

国内外一线建材实景展示

甄选单品沪上超全建材一站直选

1F 灯饰、油漆、淋浴房、卫浴洁具、吊顶、瓷砖、地板、壁纸、开关插座、沙发床垫、水管水槽、龙头花洒、实木家具、综合建材
智能卫浴区
整体橱柜区
整体石材区
综合建材区
2F 窗帘布艺、进口橱柜、空调、地暖、净水、新风、热水器
门窗地板区
五金水管区
壁纸窗帘区
新风空调区

环保建材 无忧保障

省钱又省时 售后更放心

材料商承诺: MATERIAL SUPPLIER COMMITMENT

买贵了? -保

所有展商均承诺正规渠道不高于市场价

售后难? -保

3小时内与消费者联系协调,1个工作日内给出解决方案

质量差? -保

现场所有参展品牌,均通过五选三验,严格核查确保正品

送货慢? -保

全球大牌建材集采集送,辅材高效运转品质到家

明星爆款每日限定

瓷砖类

69元起/片

地板类

188元起/平米

卫浴类

499元起

厨电类

2599元起

衣柜类

1299元起

橱柜类

6899元起/套

高达万元人均装修补贴

VIP特权 报名即领

精准量房体验

免费

专业户型规划

免费

3套设计预案

免费

签约即送

专属大礼包 优惠立享

  • 1.品牌吸尘器
    送价值2990
  • 2.设计费五折
    设计费0050%
  • 3.主材大礼包
    送价值8000
  • 4.时尚双肩背包

装修无忧 美好生活一起“贷”回家

专车接送 专属宠爱

上海家装博览会2024年地址

上海家装博览会浦东地址百度地图

上海家装博览会浦东地址百度地图

上海家装博览会资讯

上海家装博览会相关问答

上海家博会有必要去吗?值得看吗?
对有装修需求的业主朋友们来说,上海家博会是有必要的,也是值得去的。在家博会现场可以看装修案例,看建材,看家居设计,看装修报价,对业主来说可一站解决全部装修需求。
上海家博会是做什么的?都有什么?
统帅家博会提供装修咨询、装修设计、装修搭配等一站式装修服务,现场客户可以看装修案例,看主流建材,看装修设计,看装修风格及报价,了解关于硬装的各个方面。
上海家博会在哪里举办?地址在哪个区?
上海家博会举办地址在浦东新区,详细地址为东方路1877号统帅装饰旗舰体验中心。举办时间为本周末,历时2天,从上午9:00至晚上18:00,最终闭馆时间为晚上20:00。
上海家博会门票多少钱一张?
统帅上海家博会门票是免费的,用户只要报名了,凭短信和手机号码就能参展,并不需要额外支付费用。并且,用户报名成功后不仅可以自己参展,还可以带朋友家人一起参展。
家博会需要买门票吗?怎么领取门票?
统帅上海家博会不需要买门票,通过页面留言框、拨打客服电话等方式均可以免费领取门票。届时,用户可以凭借短信以及报名的手机号码即可参展,并且还可以带朋友家人多人参展。
家博会上海2023浦西好还是浦东好?
统帅上海家博会浦西展厅和浦东展厅的展出内容是差不多的,主要还是看哪个场馆的地址离用户更近,交通更便利,用户到任一场馆参展均可,都能在现场获得满意的服务。